หลักสูตร


หลักสูตรเทคนิค...การอ่านใจลูกค้าเพื่อปิดการขาย พิมพ์ อีเมล

 

หลักการและเหตุผล

การวางแผนการ ขายที่ดีย่อมทำให้การขายที่มีอุปสรรคเปลี่ยนเป็นการขายที่สามารถ ทำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ยากเย็น ทั้งนี้นักขายถือว่าเป็นบุคคลากรที่มีความสำคัญและเป็นผู้ทำรายได้ให้แก่ บริษัท  ดังนั้นนักขายต้องรู้จักเทคนิคการช่างสังเกตและเทคนิคในการสอบถามเพื่อให้ ได้รู้ความต้องการของลูกค้าและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงตาม ความต้องการ โดยใช้คำพูดการสนทนาให้ลูกค้ารู้สึกเกิดความสนใจในตัวสินค้านั้น ๆ และสามารถเสนอขายสินค้านั้นได้

โน้มน้าวจูงใจลูกค้าอย่างไร...ให้ง่าย !!
อ่านใจลูกค้าอย่างไร...ให้ออก !!
เสนอขายสินค้าอย่างไร...ให้ทะลุ !!

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้รู้ถึงความต้องการของลูกค้า
  2. เพื่อให้เกิดการโน้มน้าวใจลูกค้าให้เกิดความสนใจในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
  3. เพื่อนำไปใช้ให้สอดคล้องกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอขายแก่ลูกค้า
  4. เพื่อให้นักขายทราบเทคนิคการขายอย่างมีศิลปะและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิผลทันทีหลังการเข้าฝึกอบรม

บรรยายโดย ... ดร.จอมพล สุภาพ

นักบรรยายมืออาชีพประสบการณ์กว่า 18 ปี ในรูปแบบของ Modern Lecture

 

วันเวลาสถานที่

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554
เวลา 09.00-16.30 น. ณ  ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์
อาคาร PMCI ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม กทม.

 

Download Sale Page icon เทคนิคการเจรจา อ่านใจลูกค้า (208.95 kB)