หลักสูตร


โครงการนักบริหารต้นแบบและมาตรฐานความเป็นผู้นำ พิมพ์ อีเมล

 

Capture

คุณสมบัติของการเป็นนักบริหาร ไม่เพียงแค่มีความรู้ในศาสตร์อย่างถ่องแท้ และมีความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น ยังต้องอาศัยศาสตร์อย่างอื่นอีกมากมายในการผสมผสาน เพื่อเอื้ออำนวยให้การบริหารมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการบริหาร จิตวิทยาในการครองใจคน ศิลปะในการติดต่อสื่อสาร กระบวนการสั่งการ ลักษณะความเป็นผู้นำที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดี และเป็นศูนย์รวมของขวัญกาลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร ...

 

ระยะเวลาการบรรยาย 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

(รวมอาหารกลางวัน อาหารว่างและใบประกาศนียบัตร)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon โครงการนักบริหารต้นแบบและมาตรฐานความเป็นผู้นำ (552 kB)

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ... คุณจุฑาทิพย์  086-392-5277