หลักสูตร


หลักสูตรประเมินผลคุณภาพ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน (OKRs) พิมพ์ อีเมล

 

OKRs

หลักสูตรประเมินผลคุณภาพ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน (OKRs)