หลักสูตร


หลักสูตรวิทยากร มืออาชีพ (The Professional Trainer) พิมพ์ อีเมล

 

คำว่าวิทยากรใคร ๆ ก็เป็นได้ เพราะวิทยากร แปลว่าผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาการต่างๆเมื่อนำเอาความรู้ความสามารถและชำนาญที่มีอยู่ไปถ่ายทอดให้ผู้ที่อยากรู้ก็หมดหน้าที่ของวิทยากรซึ่งจะเข้าใจมาก เข้าใจน้อย สามารถนำไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยากรเพราะเป็นเพียงผู้ถ่ายทอดเท่านั้น ซึ่งไม่ต้องอาศัยความชำนาญหรือเทคนิคพิเศษในการถ่ายทอด ทำให้เกิดความรู้สึกน่าเบื่อในใจของผู้ฟัง นับว่าเป็นผลลบที่เกิดขึ้นและเป็นผลเสียเป็นอย่างมาก เพราะทำให้ผู้ฟังไม่ตั้งใจฟัง สาระที่ดีทั้งหลายจึงไม่สามารถรับไปได้อย่างเต็มที่

แต่...วิทยากรมืออาชีพ นอกจากจะมีความรู้ความสามารถจนเกิดความชำนาญในสาขาวิชาชีพแล้วยังต้องมีเทคนิคและมีศิลปะในการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ ที่นอกจากจะทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ถ่ายทอดอย่างเข้าใจง่ายแล้ว ยังต้องทำให้เกิดความน่าติดตามและมีความสนใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อทำให้สาระที่ต้องการถ่ายทอดนั้นเข้าใจถึงใจผู้ฟังได้อย่างครบถ้วน

ผลที่จะได้รับ

  1. ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องในความหมายและความสำคัญในการเป็นวิทยากร
  2. ทำให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเป็นการนำเสนอในส่วนของการเป็นวิทยากรได้อย่างมี   
  3. ประสิทธิภาพและให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจง่าย
  4. ทำให้ทราบถึงเทคนิคในการจูงใจเพื่อให้เกิดความน่าติดตามได้อย่างต่อเนื่อง
  5. ได้รับการปรับบุคลิกภาพให้เป็นมาตรฐานในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
  6. ทำให้ได้ทราบกลยุทธ์พิเศษในการเป็นวิทยากรระดับอาชีพ

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ... คุณจุฑาทิพย์  086-392-5277